6. Dönem Toplu Sözleşmenin Yerel Yönetimleri İlgilendiren Hükümleri

6. Dönem Toplu Sözleşmenin Yerel Yönetimleri İlgilendiren Hükümleri

M. Cemal ÖZYARDIMCI1

AÇIKLAMA

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 28-32 nci maddelerine dayanılarak bağıtlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25/08/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Anılan sözleşmenin 4 üncü maddesinde işveren ve kamu görevlileri adına taraflar belirlenmiş bulunmaktadır. Makalemizde Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme Hükümleriyle Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Hükümlerine yer verilmiş bulunmaktadır. Özetlemek gerekirse;

 • Sosyal Denge Tazminatı Tavan Tutarını %20 artırarak 2.152,17 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 2.259,76 TL olacaktır) yükseldi.
 • Sözleşmeli personelin ek ödemelerde tavan tutarın verilmesi sağlandı.
 • Büyükşehir Belediyelerinde Ocak 2022 itibariye 11,327 TL olan performans ikramiyesini 13.592 TL'ye yükseltildi. Belediye ve İl Özel İdarelere ise Ocak 2022 itibariye 7.551TL olan performans ikramiyesi 9.439 TL'ye yükseltildi.
 • İkramiye verilen personel sayısı % 10 iken % 15 e yükseltilmek suretiyle yüzde 50 oranında artırıldı.
 • Zabıta ve İtfaiye Memurlarının maaşlarında aylık ilave 179,35 TL artış sağlandı.
 • Zabıta ve İtfaiyecilerin yan ödeme zamları %50 oranında artırılarak, aylık ilave İtfaiyecilere 20,90 Zabıtalarda 20,21 TL artış sağlandı.
 • İcra Memurlarının tazminatlarında aylık ilave 179,35 TL artış sağlandı.
 • Ölçü-ayar memurlarına iş riski zammı alındı. (47,89 TL)
 • İtfaiye personelinin sadece yangın söndürme görevleri esnasında değil diğer görevlerde de vefatları halinde yakınlarına 179, 347,65 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 188.315,03 TL olacaktır) nakdi tazminat, maluliyet halinde 134.510,37 TL ile 44.838,91 TL arasında nakdi tazminat, yaralanma halinde ise günlük 471, 97 TL (Enflasyon farkı %5 olduğu takdirde 495,56 TL olacaktır) nakdi tazminat alması sağlandı.
 • Müze araştırmacısı ve sanat tarihçilerine açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılması sağlandı.
 • Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılmasını sağlandı.
 • Kamuda görev yapan avukatlara davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 51,91 TL ödeme yapılması sağlandı.

[1] Kamu Mali Yönetimi Uzmanı

 • Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 188,78 TL çocuk yardımı ödenmesini sağlandı.
 • Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 215,21 TL ilave zam yapılması sağlandı,
 • Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 143,47 TL ilave zam yapılmasını sağlandı. Silahlı görev yapan koruma güvenlik görevlilerinin ise maaşlarına 89,67 TL ilave zam yapılmasını sağlandı.
 • Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılmasını sağlandı.
 • Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırının 3.775,74 TL'ye yükseltilmesini sağlandı.
 • Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429,11 TL'ye yükseltildi.
 • Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL’lık tazminat tutarının 2.559,70 TL'ye yükseltilmesi sağlanmıştır.
 • Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 TL iken toplu sözleşmeyle 400 TL’ya yükseltildi.
 • Sosyal Denge Sözleşmesini 2024'e kadar uzattık.
 • Defin hizmetleri çalışan personelin fazla çalışma ücretlerini artırıldı.
 • Büyükşehirlerdeki personele ulaşım yardımı sağlandı.
 • Yiyecek yardımından yararlanamayan personele kumanya yardımı sağlandı.
 • İtfaiye ve zabıta personelinin yemek yardım hakları genişletildi.
 • İtfaiye çalışanlarının yıpranma payındaki adaletsizliğin çözülmesi için önemli bir adım atılmıştır.

Ayrıca Sözleşme ile; Sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli Personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmanın 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı, 3600 ek gösterge düzenlemesi dâhil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışmanın 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı, Nüfusu 50.000 ve üzeri il ve ilçe belediye başkan yardımcılarının bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen makam, görev ve temsil tazminatlarının verilmesi için çalışma yapılacağı gibi önem arz eden hususlar taahhüt altına alınmış bulunmaktadır.

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE YÖNELİK TOPLU SÖZLEŞME

Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması

(1) TİS’nin 5 nci maddesine göre; (1) 1/1/2022 - 30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,188787), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,954897), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,059870) olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 10.332,85 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 9.211,50 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 7/7/2021 tarihli ve 421208 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 421208 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, 421208 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesiyle artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %5 oranında artırılmıştır. (md.5)

(2) 1/7/2022- 31/12/2022 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,202002), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,161740), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,064061), olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 11.056,15 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 9.856,31 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %7 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, birinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %7 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, birinci fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %7 oranında artırılmıştır.

(3) 1/1/2023- 30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,218163), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,414679), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,069186), olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 11.940,64 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 10.644,81 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve ikinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %8 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, ikinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %8 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, ikinci fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %8 oranında artırılmıştır.

(4) 1/7/2023-31/12/2023 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,231253), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,619560), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,073338), olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 12.657,08 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 11.283,50 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve üçüncü fıkranın (ç) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, üçüncü fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, üçüncü fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %6 oranında artırılmıştır.

(5) Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur.

Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmiş olan personel

Kamu iktisadi teşebbüslerinde, bağlı ortaklıklarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dâhil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin temel ücretleri ve bu personel için 29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirlenmiş bulunan temel ücret taban ve tavan tutarları ile özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri, 2022 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri ile 2023 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde 5 inci madde uyarınca aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak artış oranında artırılır. 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücret tutarı, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçemez. (md.6)

Mali ve sosyal hakları 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamında bulunan personel

8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının;

a) İkinci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı; 2022 yılının birinci altı aylık dönemi için 18.803,30 TL'ye ve ikinci altı aylık dönemi için 20.119,53 TL'ye, 2023 yılının birinci altı aylık dönemi için 21.729,09 TL'ye ve ikinci altı aylık dönemi için ise 23.032,83 TL'ye yükseltilmiştir.

b) Üçüncü maddesi kapsamında yer alan personelin mali ve sosyal hakları; bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde 2022 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri ile 2023 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için 5 inci madde uyarınca aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak artış oranında artırılır. (md.7)

Enflasyon farkı ödemesi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

a) 2021 yılı Aralık ayı endeksinin 2021 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının aynı dönem için verilen %3 oranını,

b) 2022 yılı Haziran ayı endeksinin 2021 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin birinci fıkrasında 2022 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %5 oranını,

c) 2022 yılı Aralık ayı endeksinin 2022 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci fıkrasında 2022 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %7 oranını,

ç) 2023 yılı Haziran ayı endeksinin 2022 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında 2023 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %8 oranını,

d) 2023 yılı Aralık ayı endeksinin 2023 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında 2023 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %6 oranını, aşması halinde, 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır. (md.8)

Sözleşmeli personele yiyecek yardımı

19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır. (md. 9)

Emekli olanlara ödenen tazminat

 (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır.

(2) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilip sözleşmeleri emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlanması sebebiyle sona erenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrası hükmü uygulanır. (md.10)

Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir. (md.11)

Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı

            17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlarına kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez. (md.12)

 İtfaiyecilerin hizmet sınıfı ve ek ödemesi

 (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki Cetvellerde yardımcı hizmetler sınıfında (YH) yer alan "İtfaiyeci" unvanlı kadroların hizmet sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH) olarak uygulanır.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında itfaiyeci ve ARFF memuru unvanlı personelin sosyal güvenlik işlemleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yürütülür.

(3) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında "İtfaiyeci" unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan ilave edilir. (md.18)

375 sayılı KHK'ye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergesi

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergeleri "2.280" rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır. (md.20)

Avukatlık vekalet ücreti (md.21)

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen "10.000" gösterge rakamı, "20.000" olarak uygulanır.

Programcı ve çözümleyicilerin zam ve tazminatları

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü’nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez. (md.22)

Toplu sözleşme ikramiyesi

(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde, "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

(2) Birinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazetede en son yayımlanan "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin İstatistik Hakkında Tebliğ" esas alınır. (md.23)

Servis hizmeti

(1) Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden, kamu görevlileri de aynı şekilde faydalandırılır. (md.24)

Bazı personelin giyecek yardımı

657 sayılı Kanun veya diğer personel kanunlarına göre giyecek yardımından yararlanan kamu görevlileri hariç olmak üzere, kurumun ilgili mevzuatında personeline ayni olarak verilmesi öngörülen giyim yardımından resmi kıyafetler ile hizmetin gereği olarak iş yerlerinde görev esnasında giyilmesi zorunlu olan giyim eşyaları dışında kalanlar için ayni olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi ödeme de yapılabilir. (md.25)

Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre sivil savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir. (md.27)

Şeflerin özel hizmet tazminatı

Şef kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir. (md.29)

Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı (md.30)

Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 8 puan ilave edilir. Bunlardan silahlı olarak görev yapanların ek ödeme oranlarına ayrıca 5 puan ilave edilir.

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret

 (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %3'ü,

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %2'si,

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %1,2'si, oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için %60'ı, (b) bendinde belirtilenler için %40'ı ve (c) bendinde belirtilenler için ise %24'ü geçemez.

(2) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan unvanlı pozisyonlarda ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelden ilgili mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da birinci fıkra hükmü aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır. (md.31)

Cuma namazı izni

Kamu görevlilerine cuma namazı saatlerinde izin verilmesine ilişkin 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasına devam edilir. (md.32)

Hac izni

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayılırlar. (md.33)

İtfaiye personeli

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen, malul olan veya engelli hale gelen itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dâhilinde uygulanır. (md.34)

Hizmet tahsisli konutlar

Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma süreleri, yararlanılan konutun yeri ve nitelikleri dikkate alınarak idarelerince sıra tahsisli konutların tahsisine esas puanlamada dikkate alınmayabilir. (md.35)

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 01/10/2021 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir. (md.36)

Fazla çalışma ücreti ödemeleri

Bu Toplu Sözleşmenin geneline ve hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde yer alan hükümler uyarınca fazla çalışma ücreti ödenenlere, diğer mevzuatta öngörülen fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz. (md.37)

 

Kreş hizmeti

Kamu kurum ve kuruluşları, imkanları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir. (md.38)

Tabiplere ek ödeme

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonlarında bulunanların, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir. (md.39)

Engelli çocuk aile yardımı

İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ekli 3 sayılı tabloya göre bu oran ve üzerine denk özel gereksinim durumu olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenir. (md.40)

Avukatlara yol tazminatı verilmesi

8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen görevleri ifa etmeleri kaydıyla;

a) 657 sayılı Kanuna tabi olarak, Avukat, Müşavir Avukat unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olanlara,

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan avukat pozisyonlarında bulunanlardan kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olanlara,

c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre vize edilmiş Avukat unvanlı pozisyonlarda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlara,

ç) Mahalli idarelerde ilgili mevzuatına göre avukat ve hukuk müşaviri kadro unvanına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak görev yapanlara,

anılan maddede hazine avukatları için öngörülen yol tazminatı; aynı miktar, usul ve esaslar dahilinde ödenir. (md.41)

Misafirhanelerden yararlanma

(1) Tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına giden memur ve eşi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocukları misafirhanelerden imkânlar nispetinde yararlandırılırlar.

(2) Memurların bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından yükseköğrenim görmekteyken sınav veya en fazla bir ay sürecek zorunlu staj sebebiyle memuriyet mahalli dışına gidenler, sınava gireceklerini veya öğrenim stajının zorunlu olduğunu belgelendirmek kaydıyla kamu kurumlarınca işletilen misafirhanelerden imkânlar dâhilinde kurum personeli tarifesi üzerinden faydalandırılırlar. (md.42)

Biyologlara ek özel hizmet tazminatı

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından, biyolog kadrolarında bulunanlardan anılan sırada yer alan personelle birlikte açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılanlar da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır. (md.43)

Helal gıda

Helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin alt yapının kurulmasıyla eşgüdümlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek hizmeti sunulmasında bu ürünlerin kullanımına ihtimam gösterilir. (md.44)

Engelli kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan engelli kamu görevlilerine yönelik olmak üzere;

a) Yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimliliklerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,

b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

c) Memuriyet mahalli dışında eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışmalar için görevlendirilmesi ve gerekli olması halinde kurumca refakatçi görevlendirilmesi,

ç) Kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması,

amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda ihtimam gösterilir. (md.45)

Aile yardımı ödeneği

657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca eş için "2134" olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı "2273" olarak uygulanır. (md.46)

Ek özel hizmet tazminatı

Müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır. (md.47)

Sözleşmeli personelin harcırahı

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğuna ilişkin hükümleri, aynı Kanuna tabi idarelerde ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınarak uygulanır.

(2) 6245 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine ilişkin hükümleri, birinci fıkra kapsamında bulunan personelden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca anılan maddede belirtilen tazminattan yararlanamayanlar hakkında da uygulanır. Ancak, söz konusu personel hakkında 49 uncu madde hükümlerinin uygulanmasında, 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınır. (md.48)

Görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma

Devlet memurlarından daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara görev veya unvan değişikliği suretiyle atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167 nci maddesi uyarınca aylığa hak kazanmalarında, anılan maddede yer alan "görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren" ibaresi, "görevine başladığı tarihten itibaren" şeklinde uygulanır. (md.49)

Gassal unvanlı kadrolarda bulunanların zam puanları

Gassal unvanlı kadrolarda bulunanlara 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre ilave 500 puan iş güçlüğü zammı ödenir. (md.50)

Ek gösterge çalışması

            Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır. (md. 51)

Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin çalışma

Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır. (md.52)

İdari büro görevlisi ile idari destek personelinin ek ödemesi

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca idari büro görevlisi ve idari destek personeli unvanlı sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir. (md.53)

YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNA

İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Sosyal denge tazminatı

(1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'sidir. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla çeşitli adlar altında yapılan ödemeler dahil ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

(2) Sosyal denge sözleşmesinin taraf sendikası, üyesi olmayan kamu görevlilerinden, aynı unvanlı üyesinden aldığı aidatın iki katına kadar sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır. (md.1)

Ek ödeme

3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranları üzerinden, meclis ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. (md.2)

İkramiye

(1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "20.000" gösterge rakamları "25.000", "30.000" gösterge rakamları "36.000"olarak uygulanır.

(2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrasında ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin son fıkrasında yer alan "%10'unu" ibaresi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "yüzde onunu" ibaresi "yüzde onbeşini" şeklinde uygulanır. (md.3)

Sosyal denge tazminatı kriteri

 (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "üç ay" ibaresi "yedi ay" olarak uygulanır.

(2) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yüzde otuzunu" ibaresi "yüzde otuz beşini", "yüzde yirmi beşini" ibaresi "yüzde otuzunu" olarak uygulanır. (md.4)

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları

(1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı ile zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı, zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır. (md.5)

Sosyal denge tazminatı süre uzatımı

(1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2023" şeklinde uygulanır.

(2) Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ödeme tutarı hiçbir şekilde 1 inci maddede yer alan sosyal denge tazminatı oranı ile belirlenecek tutarı aşamaz. (md.6)

Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının ek göstergesi

Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır. (md.7)

İtfaiye personelinin zamları

(1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü’nün 34 üncü sırasında öngörülen zam puanları %50 artırımlı olarak uygulanır.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır. (md.8)

Zabıta personelinin zamları

(1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanları %50 artırımlı olarak uygulanır.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır. (md.9)

Defin hizmetlerinde görev yapanların fazla çalışma ücretleri 

17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü sayılan günler ve hafta tatili günü kapsamına giren günlerde;

a) Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlara,

b) Belediyelerin tabip kadrolarında Devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlara,

çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. (md.10)

Toplu taşıma kartı

Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine toplu taşıma araçlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verilebilir.

İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı (md.12)

19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında görev yapan itfaiye ve zabıta teşkilatı personelinden, anılan Yönetmelik hükümlerine göre öğle yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak kaydıyla, iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından yararlandırılır veya kumanya yardımı verilir. (md.11)

İcra memurlarının tazminatı

Bu hizmet kolunda yer alıp da sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan idarelerin icra memuru kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir. (md.13)

Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı

Bu hizmet kolunda ölçü ve ayar memuru unvanlı kadrolarda bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 800 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

İtfaiye çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı (md.15)

İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışan kamu görevlilerine yönelik fiili hizmet süresi zammına ilişkin çalışma yapılacaktır. (md.14)

Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı

Bu hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yemekhanesi olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayanlara öğle yemeği için kumanya yardımı verilir. (md.16)

İtfaiye personeli için nakdi tazminat

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (ı) bentlerinde belirtilen görevlere bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölmüş veya malul olmuş itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır. (md.17)

Belediye başkan yardımcılarının tazminatları

Nüfusu 50.000 ve üzeri il ve ilçe belediye başkan yardımcılarının bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmasına yönelik çalışma yapılacaktır. (md.18)

Kaynakça                  :

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete 2022 ve 2023 yıllarında kamu personeline aylıklarına uygulanacak olan artışı içeren 6. Dönem Toplu Sözleşme